Vedtægter

Coding Pirates Kolding – Foreningsvedtægter

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Coding Pirates Kolding”. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer, som fx digitale fabrikationsteknologier, simpel programmering og teknologiforståelse. Dette gøres via afholdelse af klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates lokalforeninger.

§3 Forhold til Coding Pirates Danmark

Coding Pirates Kolding er en selvstændig lokalforening. Lokalforeningen kan bestå af en eller flere afdelinger. Coding Pirates Kolding er forpligtet til at følge Coding Pirates Danmarks vedtægter. Coding Pirates Kolding har beslutningskompetence i forhold til, hvilke aktiviteter afdelingen ønsker at deltage i og udvikle.

§4 Medlemmer

Foreningens medlemmer er:

–     Børn og unge, frivillige samt forældre der betaler kontingent for at deltage eller støtter

Coding Pirates Kolding.

– Alle medlemmer inviteres til at deltage i foreningens generalforsamling og er stemmeberettigede.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indstille et medlem til eksklusion. Eksklusion kan kun foretages ved 2/3 flertal i bestyrelsen.

En afdeling kan kun indstille til eksklusion, mens beslutningen sker ved afstemning i bestyrelsen.

§5 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 6 medlemmer, hvoraf alle på nær en vælges blandt foreningens medlemmer. Det sidste medlem udpeges af Skanderup Efterskole.

Der vælges også en suppleant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men ikke har stemmeret, medmindre der træder et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med følgende poster:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer

 

Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år af gangen, resten af bestyrelsen vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3/4 fremmødte til bestyrelsesmøder. Ved stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt.

§8 Økonomi

Foreningens regnskabsår er fra 1. februar til 31. januar det følgende år. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinær generalforsamling. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§9 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Formand og kasserer har begge kontofuldmagt. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over foreningens materielle genstande. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i generalforsamlingen stemmer herfor.

§11 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor. Ved foreningens opløsning doneres evt. overskydende aktiver, som foreningen måtte eje, til Coding Pirates Danmark hovedforening.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 9. april 2018

Vedhæftede filer